#Hunted byRewardHunted playerKilled by
1Vek100 RCFizzMy Sexy Papi
2Vek100 RCYesterdayVek